Hva gjør Eneas for meg som kunde?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Gjennom å velge mellom kortsiktige og langsiktige prissikringsstrategier søker Eneas å oppnå en gunstig kraftpris med begrenset risiko for sine kunder. Eneas velger både når og hvor stor andel av fremtidig kraftforbruk som til enhver tid skal prissikres, og vi velger også hvilke typer prissikringskontrakter som skal benyttes.
Valg og gjennomføring av sikringsstrategier gjøres av Eneas, og er helt uavhengig av kraftleveringsavtalen med gjeldende fysisk kraftleverandør. Det er Eneas som fastsetter og informerer om pristak til sine kunder.
 
Eneas gjennomfører, administrerer og kontrollerer alle innkjøp, og foretar løpende kontroll og oppfølging av alle leverandører til våre kundeporteføljer.

Kopiere link

Er Eneas en kraftleverandør?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas er ikke selv en fysisk kraftleverandør, men forestår krafthandel på vegne av sine kunder. Gjennom å forhandle frem avtaler og rammevilkår for en stor kundeportefølje, tilrettelegges det for konkurransedyktige kraftinnkjøp. Dette gjelder vilkår for fysisk kraftleveranse, miljøprodukter, elsertifikater samt motparter for handel og prissikring av fremtidig forbruk av kraft.
 
Det vil til enhver tid være Eneas som gjennomfører prissikringene, og det er Eneas som påser at riktig sluttpris blir fakturert av valgt kraftleverandør.
For de prissikringskontraktene som ikke omsettes på børs gjennomfører vi auksjoner med store aktører i engrosmarkedet.
Med et stort samlet volum oppnår Eneas gode priser til sine kunder.
 
Eneas sine kraftleverandører forestår derfor kun fysisk kraftleveranse og fakturering, noe som i dagens marked er helt standardiserte og godt regulerte oppgaver.

Kopiere link

Kan jeg bli kunde hos Eneas selv om jeg ikke er kredittverdig?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Det er mange grunner til at en kunde ikke er kredittverdig, og en kunde kan ha betalingsevne selv om han ikke er kredittverdig. Ta kontakt med Eneas så kan vi diskutere ditt tilfelle, en mulighet er å sette opp en a konto løsning.
 
Vi strekker oss langt for å hjelpe eksisterende kunder som får redusert kredittvurdering i avtaleperioden med oss, men den enkelte kunde er selv ansvarlig for konsekvenser som oppstår på grunn av dårlig kredittvurdering.

Kopiere link

Hvordan følger Eneas opp kundene? Hva vil jeg motta informasjon om, hvor ofte?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Etter avtaleinngåelse vil du motta informasjon om oppstart og motta kopi av kraftleveringsavtalen du blir plassert i. 


 
Så fort forhandlinger og handel for nye leveringsperioder er gjennomført vil informasjon om leverandør, kraftavtale og pristak bli distribuert fortløpende.

Kopiere link

Trenger Eneas måleravlesning for oppstart?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Nei. Fra 2019 skal alle måler være fjernavleste AMS-målere, og kraftleverandøren innhenter riktig målerstand ved leverandørbytte via meldingsutvekslingstjenesten i markedet. Det er derfor svært sjeldent at Eneas behøver måleravlesninger, og kun i spesielle tilfeller.

Kopiere link

Når får jeg oppstart?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas har som mål å få etablert leveranser til nye kunder så raskt som mulig, og uten at vi bryter oppsigelsesvilkår eller bestemmelser om avtaletid i kundens aktive kraftavtale. Vi er derfor nøye med å kontrollere sluttdato i avtale med nåværende leverandør, og vil påse at leveransen overtas i henhold til avtalt oppsigelsestid i denne.
 


Dersom det ikke er bestemmelser i avtalen med den kraftleverandøren du har i dag som forhindrer umiddelbart bytte, vil vi normalt få igangsatt leveransene i løpet av 3 til 4 uker etter at avtalen med Eneas er inngått.

Kopiere link

Hvordan vet jeg at Eneas har inngått ny avtale med ny kraftleverandør?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Ved bytte av kraftleverandør vil Eneas i god tid i forveien informere deg som kunde om når leverandørbytte vil skje.
 
Vi opplever til tider at konkurrerende kraftleverandører gjennomfører bytte uten gyldig avtale med kunde, eller uten å kontrollere avtaletid i kundens eksisterende avtale. Dersom dere registrerer at leverandørbytter har skjedd uten at Eneas har informert om dette, ber vi om at dere snarest mulig sender oss melding om dette på kraft@eneas.no.


 
Eneas har stor erfaring med å rydde opp i slike forhold, og det er alltid en fordel å ta tak i slike forhold så raskt som mulig.

Kopiere link

Er det allerede bestemt hvilken kraftleverandør og avtale jeg får?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Når du som kunde inngår avtale med Eneas vil du motta informasjon om hvilken leveringsavtale som til enhver tid gjelder. Eneas fremforhandler rammeavtaler for våre kunder med ulike leverandører for ulike perioder. Dette gjelder alle typer underleverandører som er nødvendige for den avtale du som kunde har med Eneas om levering av kraft og kraftprodukter.

Kopiere link

Hva er Elsertifikater?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Elsertifikater er en lovbestemt Norsk-Svensk støtteordning, som skal gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi.
Selve elsertifikatet utstedes til produsenter av fornybar energi som igjen omsetter sertifikatene i et eget marked beregnet for dette.
 
I Norge er det NVE som forvalter ordningen, og alle sluttforbrukere av elkraft er i utgangspunktet pålagt å dekke en andel av sitt forbruk med elsertifikater. Denne andelen settes av myndighetene, og kan endres for hvert år. På samme måte som for forbruksavgift finnes det fritaksordning der netteier er ansvarlig for å følge opp denne. Leverandørenes ansvar er å hente inn avgiften som en del av strømfaktureringen til sluttbruker.
 
For mer info se https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/
Eller se regjeringens egen infoside om elsertifikater: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/elsertifikater1/id517462/

Kopiere link

Hvorfor har vi opprinnelsesmerking og «grønn strøm»?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Ordningen med opprinnelsesgarantier ble innført som resultat av EUs fornybardirektiv artikkel 15. Det er bestemt at alle kraftleverandører må opplyse kunder om bruk av energikilder og om utslipp ved kraftproduksjon i form av en opprinnelsesdeklarasjon på strømregningen.
 
Rent praktisk er ordningen regulert via sertifikater som sikrer at produsert fornybar kraft ikke telles dobbelt. Man kan velge mellom ulike fornybare kilder med ulik geografisk plassering. Når det er kjøpt inn opprinnelsesgaranter tilsvarende forbruket av elektrisk kraft kan man dokumentere 100% fornybar opprinnelse i forbindelse med selskapets miljø- og klimarapportering.
 
Det er mange temaer som kan belyses rundt ordningen med opprinnelsesgarantier, men det er Eneas sin oppfatning at ordningen har etablert seg som en godt fungerende løsning for å fronte miljøansvar og støtte oppunder klimavennlig kraftproduksjon. Slik vi ser det finnes det heller ikke alternativer som raskt kan implementeres.
 
En god dokumentasjon på dette er RE100-initiativet, hvor de mest innflytelsesrike selskapene i verden http://there100.org/ companies har forpliktet seg til å anvende 100% fornybar kraft. Som en del av dette initiativet vil disse selskapene stille tilsvarende krav til sine samarbeidspartnere og underleverandører.

Kopiere link

Får jeg garanti for miljøvennlig kraftproduksjon/grønn strøm?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Som et ledd i Eneas sin miljøpolicy er innkjøp av kraft med dokumentert fornybar opprinnelse innført som standard. Årlig distribuerer Eneas diplom for kraft med dokumenterbar opprinnelse.


 
Valg av opprinnelse vurderes årlig, og Eneas kan også tilby tilpassede løsninger for kunder med spesielle ønsker eller krav om dokumentasjon til sin miljørapportering.

Kopiere link

Hvor lange avtaler kan Eneas inngå?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Fullmakten du signerer regulerer hvor langt frem i tid Eneas har mulighet til å inngå avtaler og gjennomføre prissikringer for deg som kunde. Normalt er fullmakten gitt for en løpende periode på 36 måneder.


 
Eneas vurderer kraftmarkedet for hele fullmaktperioden og vil gjennomføre prissikringer i henhold til denne. Med bakgrunn i markedsutviklingen vil sikringsposisjonene normalt bli opparbeidet gjennom flere handler over tid, men det er ønskelig å kunne starte sikringshandel langt frem i tid for å redusere prisrisikoen og dempe de største prissvingningene.

Kopiere link

Hvor lenge er jeg bundet til avtalen med Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas gjennomfører prissikringer fremover i tid basert på våre vurderinger av markedet på kort og lang sikt. Prissikringer vil imidlertid aldri bli gjennomført for en lenger periode frem i tid enn det fullmakten du som kunde har gitt til Eneas tillater. Eneas tar ikke egne posisjoner i markedet, men gjennomfører prissikringer utelukkende for sine kunders forventede fremtidige kraftforbruk i henhold til gitte fullmakter. 
Avtalen gjelder i så fall for hele den perioden det er gjennomført prissikringer for, og for alle målepunkt som er meldt inn til Eneas.

Kopiere link

Hvor mange kunder og hvor stort volum forvalter Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas har cirka 30.000 bedriftskunder tilsluttet Samkjøp av Kraft fordelt på Norge, Sverige og Finland. Totalt representerer kundene et totalt årlig kraftforbruk på ca. 7.000 GWh (millioner kWh).

Kopiere link

Hvilke resultater har Eneas oppnådd?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas tilstreber å oppnå lavest mulig kraftpris og en redusert risiko. For de siste årene kan vi dokumentere at de av våre kunder som har hatt leveranser med Eneas over tid har hatt priser som ligger godt under sammenlignbare priser som har vært fakturert i markedet. 
I og med at kraftleveransene prissikres under fastsatte pristak ser vi erfaringsmessig at resultatene er blant de aller beste i markedet i et stigende marked, samtidig som at vår handelsmodell også gir redusert pris til våre kunder ved fall i markedsprisene. 


 
Som med andre forvaltningsprodukter kan man ikke garantere for fremtidige resultater, men historikken viser at våre kunder oppnår en konkurransedyktig kraftkostnad med redusert risiko.


Kopiere link

Vil det påvirke min nettleie om jeg går inn i avtale med Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Nei, nettleverandør har monopol og nettleien er underlagt offentlig reguleringer og løper uavhengig av valg av strømleverandør.

Kopiere link

Betalingsbetingelser på kraftleveransen – når vil leverandøren fakturere meg?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Normale vilkår i våre rammeavtaler er månedlig etterskuddsvis fakturering, med 30 dagers betalingsfrist. For kunder med dårlig betalingshistorikk, eller med dårlig kredittvurdering, kan forskuddsvis fakturering kreves.

Kopiere link

Krever dere a-konto med etterskuddsvis avregning?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Normalt vil levert kraft faktureres etterskuddsvis. Kunder med lav kredittvurdering eller dårlig betalingshistorikk hos aktuell kraftleverandør, kan oppleve krav om forskuddsvis a-konto.

Kopiere link

Er det mulig å få elektronisk fakturering, avtalegiro eller autotrekk fra kraftleverandør?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

De fleste kraftleverandører tilbyr avtalegiro. For bedriftskunder er det mest vanlig å velge elektronisk fakturering i EHF-format. E2B og pdf-faktura per epost tilbys også.

EHF er den beste løsningen for de aller fleste virksomheter.

Kopiere link

Er det mulig å utsette betaling av strømregningen?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Dersom det er behov for å utsette betalingen av en strømregning må dette avtales med den aktuelle kraftleverandøren. Ta kontakt med oss på kraft@eneas.no eller på telefon 32 24 26 80, så setter vi deg i kontakt med riktig person hos leverandøren.

Kopiere link

Får jeg flere forskjellige fakturaer om jeg tegner avtale med Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Fakturering av nettleie vil normalt skje direkte fra aktuell netteier, mens kraftfaktura vil du få fra valgt strømleverandør. I tillegg vil Eneas fakturere sitt servicehonorar årlig i henhold til avtale.
 
Med innføringen av Elhub vil mange netteiere kunne tilby gjennomfakturering, som innebærer at nettleien vil bli fakturert av kraftleverandøren. Ved bruk av EHF vil fakturering bli betydelig forenklet for alle parter.

Kopiere link

Kan man selv velge risikoprofil og hvordan det skal prissikres?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Kunder med årlig forbruk over 10 GWh tilbys egne handelsmandat tilpasset ønsket risikoprofil.
 
Derom dere har spørsmål til valgt risikoprofil ber vi om at dere sender oss en epost om dette på kraft@eneas.no, så tar vi kontakt.

Kopiere link

Hvor lenge har Eneas tilbudt tjenesten Samkjøp av Kraft?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas har vært aktiv i kraftmarkedet siden 1995 med krafthandel for enkeltkunder. Tjenesten Samkjøp av Kraft ble introdusert i 2006.

Kopiere link

Hva har Eneas fullmakt til å gjøre?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Etter avtaleinngåelse om Samkjøp av Kraft gir fullmakten Eneas mulighet til å si opp kundens eksisterende avtaleforhold samt innhente informasjon om målere hos eksisterende kraftleverandører og netteiere.
 
Fullmakten gjør Eneas i stand til å gjennomføre oppdraget med å inngå nye kraftavtaler samt å gjennomføre prissikringer av fremtidig forbruk. Eneas forhandler avtaler og prissikrer for Samkjøpsporteføljen samlet og oppnår derav stordriftsfordeler.
 


Fullmakten er utformet slik at vi kan gjøre nødvendige avklaringer og endringer med berørte kraftleverandører og netteiere på vegne av kunden.


Kopiere link

Hva er dagens kraftmarkedspris?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

For dagens kraftpris i markedet se: https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table. Merk at dette er priser per MWh i ulke valutaer.
 


Her fremkommer råvareprisen i spot-engrosmarkedet hvor sammenlignbar pris til forbruker kan beregnes ved å multiplisere timesforbruk med aktuell timespris for aktuelt prisområde.


 
En spotpris-leveranse vil også inneholde andre kostnadskomponenter som påslag til leverandør, opprinnelsesgarantier, elsertifikatskostnad, handelsgebyrer og normalt kostnader knyttet til ubalanseoppgjør.
 
Prisene slik de fremkommer hos Nord Pool er dermed ikke direkte sammenlignbare med fakturerte priser i markedet.

Kopiere link

Hva er Systempris og Områdepris?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

«Hver dag beregner kraftbørsen Nord Pool systemprisen for kraft det kommende døgnet. Systemprisen er en teoretisk pris, som beregnes ut fra en forutsetning om at det ikke er overføringsbegrensninger (flaskehalser) i det nordiske transmisjonsnettet. Systemprisen er felles for hele det nordiske markedet og fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden.
 

I tillegg til systemprisen beregner Nord Pool områdepriser som tar hensyn til flaskehalser i transmisjonsnettet. Områdeprisene er de prisene som skaper balanse mellom kjøps- og salgsbud fra aktørene innenfor de ulike budområdene i Norden. Norge har de seneste årene vært delt inn i fem budområder, Sverige er delt inn i fire områder, Danmark i to områder, mens Finland består av ett.»
 
Kilde: Energifakta Norge

Kopiere link

Er Pristaket en absolutt garanti for hvor høy prisen kan bli?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Oppnådd pris fra krafthandelen vil aldri overstige pristaket. Merk at leverandørens påslag, elsertifikatskostnad og korrigering for områdepris faktureres særskilt.
 


Prissikring av leveranser under pristaket skjer i kontrakter med faste og flytende prisreferanser slik at lavere kraftmarkedspriser kan redusere prisen til deg som kunde. De ulike prissikringskontraktene vil ha ulik vekting for ulike perioder basert på Eneas sine vurderinger av prisnivået i markedet på kort og lang sikt.

Kopiere link

Hva er Elhub?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

«Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

Før idriftsettelsen av Elhub måtte samtlige aktører i det norske kraftmarkedet være avhengig av hverandre for å gjennomføre markedsprosesser som leverandørbytter, inn- og utflyttinger og oppdateringer av grunndata. Nå skal alle meldinger sendes direkte til datahuben, som har i oppgave å verifisere og besvare meldingene samt sende korrekt informasjon videre til berørte aktører.»

Kilde: https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/

Kopiere link

Hva er en AMS måler?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

AMS står for Avanserte Måle- og Styresystemer. Pr. 1.1.2019 skal alle målere være AMS målere og dette skal gi den enkelte kunde flere tjenester for å kunne spare eller automatisere strømforbruket sitt.
 
Les mer omkring dette her: https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/

Kopiere link

Finnes det en web-portal der jeg kan se oversikt over forbruk, pris og faktura?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Uansett hvilken kraftleverandør dere har leveranser fra finnes komplett informasjon om målepunkt og forbruksdata tilgjengelig via Elhub.


 
Elhub speiler den informasjonen netteier har registrert på bedriftens målepunkt. Eneas oppfordrer alle kunder med flere målepunkt til å logge seg inn og kontrollere at opplysningene som er registrert er korrekte.


 
Dersom dere trenger bistand med å korrigere opplysningene, kan Eneas hjelpe med dette.


 
Via Elhub finner dere også detaljert informasjon om forbruksverdier for alle målere med mulighet for å laste ned forbruksdata som timeverdier. I tillegg kan du sjekke om alle dine målepunkter er registrert hos oss.
 
For kunder som trenger online-tilgang til historiske fakturaer og forbruk utover det som er tilgjengelig via Elhub, kan dette gjøres tilgjengelig via kraftleverandørens web-portal.
 
Send oss en e-post på kraft@eneas.no, så vil vi sørge for å få satt opp en bruker til dere.

Kopiere link

Hva er Eneas sin forretningsmodell?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas sin forretningsmodell er basert på et årlig servicehonorar og på å løse oppgaver i verdikjeden for kraftleveranser.


 
Eneas forhandler, inngår og følger opp kraftavtalene til sine 30.000 kunder. For dette tar vi et årlig servicehonorar, basert på forbruk og antall målepunkt. I tillegg løser Eneas også oppgaver i verdikjeden som normalt ville ha vært løst av kraftleverandøren, og for dette kan Eneas bli kompensert etter avtale med leverandøren.
Det kan også tilfalle en margin til Eneas for oppgaver som etter avtale løses for enkeltkunder, og for oppgaver vi påtar oss for kundeporteføljen som helhet. Eksempel på dette er innkjøp og handel med opprinnelsesgarantier, samt håndtering av risiko i forhold til de fastsatte pristakene Eneas garanterer for.

Kopiere link

Hvordan avslutter man kundeforholdet?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Som det fremgår i de Generelle Avtalebetingelsene for Samkjøp av Kraft skal oppsigelse skje skriftlig per epost. For å avslutte kundeforholdet må du derfor sende en epost til kraft@eneas.no. Alternativt med ordinær postgang til Eneas Services AS, PB 7036 Bedriftssenteret, 3007 Drammen.
 
Ved mottak av skriftlig oppsigelse vil Eneas bekrefte oppsigelsen, samt opplyse om fra hvilken dato kundeforholdet er avsluttet og når ny kraftleverandør kan overta leveransene.
 
Har du allerede sendt oppsigelse. men ikke mottatt bekreftelse fra oss, vennligst ta kontakt på kraft@eneas.no, eller telefon 32 24 26 80.
 

Kopiere link