Hva er et Elsertifikat?

I kategorien Eneas Fellesmåling forvaltere FAQ, Eneas Fellesmåling sluttbrukere FAQ, Eneas Samkjøp FAQ

Ordningen er Norsk-Svensk og er til for å gi støtte til utbygging av ytterligere fornybar energi.

Selve elsertifikatet utstedes til kraftprodusenter som produserer fornybar energi som således kan omsette sertifikatene på kraftbørsen.
Det er NVE som forvalter ordningen i Norge og kraftleverandørene er pålagt å kjøpe inn elsertifikater på vegne av sluttbruker og viderefakturerer dette via strømregningen.
For mer info se https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/

Eller se regjeringens egen infoside om elsertifikat:
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/elsertifikater1/id517462/

Kopiere link

Kan man selv velge hvor høy risiko det skal være i forvaltningen?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Ved avtaleinngåelse med Eneas vil selger kartlegge dette gjennom en rekke spørsmål. Selskapets risikoprofil settes iht. hvilke svar man har gitt i denne kartleggingen.

Kopiere link

Hva er forvaltning/porteføljeforvaltning av strøm?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

En forvaltningsavtale innebærer at man gir leverandøren i oppgave å utnytte mulighetene i kraftmarkedet til å ta posisjoner for fremtidige kraftleveranser. Prisene i kraftmarkedet varierer mye over tid, og en vesentlig del av oppgaven er å ta beslutninger og handle i flere omganger, noe som setter forvalter i stand til å kunne redusere risiko og handle på lavest mulig pris i forhold til de målene som er satt for forvaltningen.

Leverandørens forvaltere gjør løpende vurderinger av pris og forventet utvikling i faktorene som påvirker prisene. En vesentlig del av forvalters oppgave er å utnytte prisbevegelser for fremtidige leveranser til å genere merverdier og redusere risiko for kundene i porteføljen.

Handel skjer i det finansielle engrosmarkedet. Handel i dette markedet krever volum, og derfor samles et stort antall kunder i porteføljer slik at man kan gjennomføre handelen i flere omganger.

Resultatet av forvaltningen vil være påvirket av hvilke mål og rammer som er satt for porteføljen, risikoprofil, og forvalters dyktighet i forhold til den faktiske prisutviklingen i markedet.

Kopiere link

Hvor lenge har Eneas tilbudt tjenesten Samkjøp av strøm?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas har holdt på med krafthandel siden 1995, men konseptet med Samkjøp av Strøm i dagens form, startet vi med i 2006.

Kopiere link

Hva har Eneas fullmakt til å gjøre?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Etter avtaleinngåelse om Samkjøp av kraft, så gir fullmakten Eneas mulighet til å si opp kundens eksisterende avtaleforhold samt få informasjon om kundens målere hos eksisterende kraftleverandør og netteier.

Videre har Eneas løpende fullmakt fra sine kunder til å inngå nye kraftavtaler. Eneas forhandler avtaler og bestiller for hele volumet i Samkjøpsporteføljen samlet, og oppnår på denne måten stordriftsfordeler. Eventuelle endringer i fullmakten skal avtales med Eneas.

Kopiere link

Hva er områdepris?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Nord Pool Spot har delt opp Norge i 5 prisområder og Sverige i fire prisområder. Prisområdene er etablert for å skaffe balanse innenfor geografiske nettområder hvor det for eksempel er begrensinger i overføringskapasiteten. Forbruk og etterspørsel blir balansert innenfor hvert prisområde ved hjelp av prismekanismer. Alle kunder har en grunnpris basert på hvilket nettområde de geografisk tilhører. Områdeprisen beregnes som et fratrekk eller tillegg til den fellesnordiske prisen kalt Systempris.

Kopiere link

Hva er en AMS måler?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

AMS står for Avanserte Måle- og Styresystemer. Pr. 1.1.2019 skal alle målere være AMS målere og dette skal gi den enkelte kunde flere tjenester for å kunne spare eller automatisere strømforbruket sitt.
Les mer omkring dette ved å klikke her.

Kopiere link

Hvilke type måler har jeg?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Det finnes to hovedtyper av målere. Manuelt avleste og fjernavleste.

Manuelt avleste målere må avleses med jevne mellomrom og målerstand må sendes til netteier.

Fjernavleste målere sender automatisk målerstand inn til netteier.

Kopiere link

Kan man få en garanti for at prisen vil ligge under et gitt nivå?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Kunder som er plassert i kraftavtaler med et pristak vil ha en garanti for høyeste leverte kraftpris. Garantien er kun for kraftprisen, evt. områdepriser, påslag, avgifter etc. vil komme på toppen.

Kopiere link

Hvilke risikoer er det i strøm-markedet?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Alle som betaler for strøm er i kraftmarkedet og i dette markedet eksponeres man for en rekke forskjellige risikoer.

F.eks. så handles all strøm på kraftbørsen Nord Pool i EURO. Såldes så har man en valutarisiko. Videre så er Norge delt opp i 5 forskjellige prisområder hvor prisen reguleres som tillegg eller fratrekk ift. systemprisen (som er fellespris for alle landene som Nord Pool dekker). Områdeprisen avhenger av tilbud/etterspørsel innad i det området hvor strømmen benyttes.

Kopiere link

Hva vil det si at Eneas gir en leverandør et mandat?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Mandatet definerer hvilke forutsetninger leverandøren skal forholde seg til i sin forvaltning av porteføljen. Forvaltningsvolum, handelsperiode, resultatmål og handelsmodeller er typiske forhold som kan være spesifisert i mandatet.

Kopiere link

Hva er et finansielt resultat og hvordan fremkommer det?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Kort fortalt er det finansielle resultatet oppgjøret av den handelen som forvalter har gjort for porteføljen. Begrepet finansielt resultat skyldes at handel skjer i finansielle kraftkontrakter som avregnes mot markedsprisene gjennom leveringsperioden. Alle faste priser og prissikringer vil normalt ha blitt gjort via en finansiell prissikringsavtale. På bakgrunn av den handelen forvalter har gjennomført for fremtidige leveranser vil det genereres en forventet positiv eller negativ kontantstrøm som danner grunnlaget for forventet fastpris.

Kopiere link

Hva er dagens kraftpris?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

For dagens kraftpris se www.nordpoolspot.com her fremkommer dagens MWh pris. Merk at dette er råvareprisen i engrosmarkedet.

Kopiere link

Kan jeg få garanti for grønn kraft?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

De fleste leverandører kan i dag tilby grønne sertifikater. Om man vil tegne avtale på grønne sertifikater er frivillig, men dette er et effektivt virkemiddel som fremmer utbygging av ren, fornybar energi fra kilder som vind, vann og bio. Prisen på sertifikatene kan variere noe fra leverandør til leverandør.

Kopiere link

Får jeg flere forskjellige fakturaer om jeg tegner avtale med Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Ja, du beholder din nettleverandør, mens kraftfaktura vil du få fra den strømleverandøren Eneas vil tegne på dine vegne. I tillegg til dette vil du en gang i året få faktura fra Eneas med vårt honorar.

Kopiere link

Vil det påvirke min nettleie om jeg går inn i avtale med Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Nei, nettleverandør har monopol og nettleien er underlagt offentlig reguleringer og har derfor ingenting med ditt valg av strømleverandør å gjøre. Har du profilmålte målere, vil du derfor fortsatt måtte melde målerstander til netteier.

Kopiere link

Hvordan vet jeg at Eneas har inngått ny avtale?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas vil informere alle våre kunder om de valg vi gjør for dem. Dette sendes ut i en egen melding.

Kopiere link

Hvilke resultater har Eneas oppnådd?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas tilstreber lavest mulig pris til en akseptabel risiko. I praksis betyr dette at vi kan dokumentere svært gode resultater i et marked med stigende priser, mens vi forsøker å ligge så tett på markedet som mulig når prisene faller. Resultatene vil variere ettersom når kundene kom inn i forvaltningen, og hvor godt kraftleverandørens forvaltere treffer med sine disposisjoner.

Kopiere link

Hvor mange kunder og hvor stort volum forvalter Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas har cirka 30.000 bedriftskunder tilsluttet vårt Samkjøp (fordelt på Norge, Sverige og Finland). Alle disse kundene tilsvarer over 7.000 GWh (millioner kWh). Vi bistår i tillegg større enkeltkunder med kraftinnkjøp.

Kopiere link

Hvor lange avtaler kan Eneas inngå?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Fullmakten regulerer hvor langt frem i tid Eneas har mulighet til å inngå avtaler. Normal lengde på fullmakten er 36 mnd. Eneas vurderer kraftmarkedet for hele perioden. Kraftleveringsavtalen evalueres løpende og reforhandles ved behov for hele kollektivet under ett, uavhengig av bestillinger av prissikringer. Med bakgrunn i fullmakten vil prissikringer bli gjennomført når vi ser gunstige nivåer i markedet, og bygge opp posisjoner gjennom flere bestillinger. Før vi kommer til leveringsperioden vil det bli fastsatt et pristak.

Kopiere link

Hvor lenge er jeg bundet til avtalen med Eneas?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas praktiserer løpende oppsigelser hvilket vil si at den dagen vi evt. får inn din oppsigelse så vil ikke Eneas lenger inngå nye avtaler på vegne av deg som kunde. Er du tilknyttet en kraftavtale som er fremforhandlet av Eneas, så vil vårt avtaleforhold løpe tilsvarende lengden på den inngåtte avtalen.

Kopiere link

Hvordan følger Eneas opp kundene? Hva vil jeg motta informasjon om, hvor ofte?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Etter avtaleinngåelse vil du motta informasjon om oppstartsprosessen og den avtalen du blir plassert på. I avtaleperioden følges kundene opp med informasjon etter behov, og i forhold til de valg som blir gjort for krafthandelen. Når forhandlinger om nye leveringsperioder er gjennomført vil informasjon om leverandør, kraftavtale og handelsmodeller bli distribuert.

Kopiere link

Kan jeg bli kunde hos Eneas om jeg ikke er kredittverdig?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Erfaringsmessig er det svært vanskelig å forhandle frem gode modeller for kunder som ikke er kredittverdige, og Eneas har derfor valgt å ikke aktivt tilby sine tjenester til kunder som ikke er kredittverdige. Vi strekker oss så langt vi klarer for å hjelpe eksisterende kunder som får redusert kredittvurdering i avtaleperioden med oss.

Kopiere link

Er det mulig å utsette betaling av strømregningen?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

De fleste leverandører er medgjørlige, men dette er noe som må tas opp med den enkelte leverandør.

Kopiere link

Er det mulig å få avtalegiro/autotrekk fra leverandør?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

De fleste leverandører tilbyr avtalegiro/efaktura. For bedriftskunder er det mest vanlige elektronisk fakturering i e2b-standarden. Ikke alle tilbyr e2b, men i hovedsak tilbyr alle en eller annen form for elektronisk fakturering. Vi etterspør dette.

Kopiere link

Får jeg akonto eller avregning?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Dette vil være avhengig av prismodell og størrelse på forbruket, og litt opp til hvilke muligheter leverandøren gir oss. Eneas tilstreber å få til etterskuddsvis avregninger.

Kopiere link

Når vil leverandøren fakturere meg?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Betalingsbetingelser er ett av kriteriene som vurderes ved valg av leverandør, og inngår som en del av totalvurderingen av mottatte tilbud. Normalt vil vi be om månedlig etterskuddsvis betaling med minimum 14 dagers betalingstid. For målere som ikke er fjernavlest er det praktisert fakturering både kvartalsvis fakturering og hver andre måned. Ved spesielle modeller og for kunder med dårlig kredittvurdering vil forskuddsvis fakturering forekomme.

Kopiere link

Er det allerede bestemt hvilken leverandør og avtale jeg får?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Når du som kunde inngår avtale med oss får du info om hvilken avtale som gjelder. Eneas søker å fremforhandle rammeavtaler som vi samler kundene under. Derfor kan informasjon om avtale og prismodell komme hver for seg. Dette kan være en allerede fremforhandlet avtale, men det kan like gjerne være en nyopprettet avtale da Eneas endrer dette fra en dag til den neste.

Kopiere link

Hvilke valg gjør Eneas for meg som kunde?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Leverandør velges på bakgrunn av de tilbudene vi mottar på bakgrunn av våre krav. Våre krav går både på vilkår, kvalitet og kompetanse. Sammen med leverandøren søker Eneas å gjøre best mulig valg om tidshorisont av retningslinjer for handelen basert på en vurdering av kraftmarkedet. Dette er en løpende prosess, slik at vi hele tiden kan ta stilling til hvordan det bør handles i de kommende måneder, kvartaler og år.

Kopiere link

Trenger Eneas måleravlesning for oppstart?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Dersom dere har en måler som ikke er fjernavlest er dette nødvendig. Dere vil i så fall være vant med at netteier kontakter dere med melding om å sende inn målerstand. Avlesning i forbindelse med leverandørbytte må skje på eget initiativ og rapporteres til Eneas. Målerstand er ferskvare og kan ikke være eldre enn 14 dager ved byttedato. Etter overgang til ny leverandør skal du fortsatt forholde deg til din nettleverandør for måleravlesninger.

Kopiere link

Hvordan velger Eneas leverandør?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Basert på de kravene vi stiller i vår tilbudsforespørsel velger vi den leverandøren som leverer det beste tilbudet, og som er nærmest de kravene vi stiller. Alle erfaringer ved tidligere samarbeid er med på å påvirke valget.

Kopiere link

Når får jeg oppstart?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

Eneas sjekker alltid hvilken sluttdato som gjelder i avtale med nåværende leverandør. Vi ber ny leverandør om å overta leveransen i henhold til sluttdato eller avtalt oppsigelsestid i eksisterende avtale.

Kopiere link

Hvordan avslutter man kundeforholdet?

I kategorien Eneas Samkjøp FAQ

I samkjøp av kraft avtalen står det regulert at en oppsigelse skal være skriftlig i form av brev eller epost. For å avslutte kundeforholdet må du derfor sende en epost til kraft@eneas.no eller pr. post til Eneas Services, PB 7036 Bedriftssenteret, 3007 Drammen. Eneas vil så bekrefte avslutningen av kundeforholdet med dato for når ny kraftleverandør kan overta.

Kopiere link